Çevrimiçi Yöntemlerle Yapılan Kayıtlara İlişkin Aydınlatma Metni

Sayın İlgili,

Mirap Turizm Gıda Mağazacılık İşletme ve Tic. A.Ş. (bundan böyle “Lucca” veya “Şirket” olarak anılacaktır.) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. İşbu Çevrimiçi Yöntemlerle Yapılan Kayıtlara İlişkin Aydınlatma Metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun” veya “KVKK”), 6563 Sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve Ticari İletişim ve Ticari Elektronik İletiler Hakkında Yönetmelik uyarınca kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin olarak, veri sorumlusu Lucca tarafından bilgilendirilmeniz amacıyla hazırlanmıştır.

Bu doğrultuda, işlenen kişisel verileriniz, kişisel verilerinizin hangi amaç veya amaçlarla işlenebileceği, kişisel verilerinizin toplanma yöntemi ve hukuki sebebi, kişisel verilerinizin aktarılabileceği taraflar ve sahip olduğunuz haklar aşağıda açıklanmaktadır.

1-İşlenen Kişisel Veriler

 

Kimlik Bilgileri

 

Adınız, Soyadınız

 

İletişim Bilgileri

 

E-posta Adresiniz, Telefon Numaranız

 

Üyelik Bilgileri

 

Kullanıcı adı, şifre

 

Mesaj Kısmında

Alenileştirilen

Sair Bilgileriniz

 

Şirketimize göndermekte olduğunuz formda yer alan mesaj kısmında kişisel verilerinize yer vermeniz halinde tarafınızca alenileştirilen bu kişisel verileriniz

 

2-Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Toplanan kişisel verileriniz; şirketimiz internet sitesine üye olmanız halinde üyelik oluşturulması, üyeliklerin güncellenmesi ve iptali, saklama faaliyetleri, internet sitemizden faydalanabilmeniz için gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi, yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi,  şirketimize bir talep iletmeniz halinde bu talebinizin yerine getirilmesi ve ticari ileti gönderimini onaylamanız halinde Lucca tarafından düzenlenen etkinliklere ilişkin etkinlik öncesi bilgilendirme, reklam, kampanya ve promosyon gibi pazarlama faaliyetleri çerçevesinde bilgilendirme yapılması dahil olmak üzere elektronik (sosyal medya, e-posta ve benzeri yöntemlerle gerçekleştirilebilir) ve/veya fiziki mecralarda düzenlediği tanıtım, kampanya, promosyon, anket, çekiliş, yarışma, e-bülten / internet sitesi üyeliği de dahil doğrudan ve/veya dolaylı kişisel / kitlesel pazarlama faaliyetleri hususunda bilgilendirilmeniz ve Şirket’in marka değerinin ve bilinirliğinin arttırılmasına yönelik kurumsal iletişim yönetimi işlemleri için izin verdiğiniz iletişim kanalları (e-posta, SMS, WhatsApp uygulaması üzerinden kurulacak destek ve iletişim hattı üzerinden ulaşılması, telefon çağrısı ve benzeri) üzerinden size özel ticari elektronik ileti gönderiminde bulunulması amaçlarıyla işlenebilecektir.

3- Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından kısmen veya tamamen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla, elektronik ve/veya fiziki ortamlardan https://luccastyle.com/ internet sitesi başta olmak üzere Şirketimizin internet siteleri, Şirketimizin restoranları, matbu formlar ve anketler, Şirketimizce geliştirilebilecek mobil uygulamalar, müşteri hizmetleri, e-posta, telefon, faks, kargo / posta, Şirketimizin restoranlarındaki ödeme noktaları (kasa), çerezler ve sair tanımla teknolojileri, talep / şikayet platformları, yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile diğer ilgili 3. kişilere ait entegre sistemler ve sosyal medya platformları ile bunlara ileride eklenebilecek sair yöntemler (kanallar) vasıtasıyla toplanmaktadır.

Kişisel verileriniz, KVKK’nın 5’inci maddesinin 2’nci fıkrasının (ç) bendi uyarınca veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması, (d) bendi uyarınca ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması, (e) bendi uyarınca bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması ve (f) bendi uyarınca ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması kişisel veri işleme şartları (hukuki sebepleri) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Denetim / Etik Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Faaliyetlerin Mevzuata Uygun Yürütülmesi
 • Hukuk İşlerinin Takibi ve Yürütülmesi
 • İç Denetim / Soruşturma / İstihbarat Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Veri Sorumlusu Operasyonlarının Güvenliğinin Temini
 • Yetkili Kişi, Kurum ve Kuruluşlara Bilgi Verilmesi
 • Talep ve Şikayetlerin Takibi

Bu kategorideki kişisel verileriniz ayrıca, KVKK’nın 5’inci maddesinin 1’inci fıkrası uyarınca bulunması halinde açık rıza kişisel veri işleme şartı (hukuki sebebi) kapsamında ve aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:

 • Organizasyon ve Etkinlik Yönetimi
 • Reklam / Kampanya / Promosyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İletişim Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Firma / Ürün / Hizmetlere Bağlılık Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi
 • Saklama ve Arşiv Faaliyetlerinin Yürütülmesi
 • Ürün / Hizmetlerin Pazarlama Süreçlerinin Yürütülmesi
 • İş Süreçlerinin İyileştirilmesine Yönelik Önerilerin Alınması Ve Değerlendirilmesi
 • Müşteri İlişkileri Yönetimi Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Müşteri Memnuniyetine Yönelik Aktivitelerin Yürütülmesi

 

4-Kişisel Verilerin Aktarılması, Saklanması ve İmha Edilmesi

Lucca ile paylaşılan kişisel verileriniz, yalnızca işbu Aydınlatma Metni’nde yer alan amaçlar kapsamında, sınırlı yetki erişimine sahip çalışanlarımızca, çalışanlarımızın görevlerini yerine getirmeleri amacıyla gerekli ölçüde erişilebilmekte ve KVKK’nın 8’inci ve/veya 9’uncu maddelerinde düzenlenen aktarım şartlarının bulunmadığı hallerde yurt içinde ve/veya yurt dışındaki üçüncü kişilere aktarılmamaktadır. Bununla birlikte, yukarıda belirtilen kişisel verileriniz, KVKK’nın 8’inci ve/veya 9’uncu maddelerine uygun şekilde, belirtilen kişisel veri işleme şartlarının (hukuki sebeplerinin) aktarım amaçları bakımından da ayrıca mevcut olması halinde aşağıdaki kapsamda aktarılabilecektir.

Kişisel verileriniz, yalnızca onay vermeniz halinde tarafınıza elektronik ileti gönderilmesi için Lucca tarafından ileti gönderimine yönelik destek hizmeti alınan iş ortakları (SMS, e-posta, telefon vasıtasıyla ticari ileti gönderimi, kampanya oluşturulması amacı ile reklam firmaları, CRM ve yazılım desteği veren firmalar ve benzeri) ve gerekmesi halinde yetkili kamu kurumlarına, hukuk danışmanlarımıza, talep etmeniz halinde sosyal medya platformlarına ve kanunen yetkili özel kişi veya kuruluşlara 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım şartlarına uygun olarak aktarılabilmektedir. 

Kişisel verileriniz Lucca bünyesinde kanunda öngörülen teknik, idari ve çevresel bütün önlemlere riayet edilerek mevzuatta öngörülen süreyi aşmamak kaydıyla saklanacak ve kanunda öngörülen sürenin dolması ile beraber imha edilecektir.

5- İlgili Kişinin 6698 sayılı Kanun’un 11. maddesinde Sayılan Hakları,

Dilediğiniz zaman kişisel verilerinizle ilgili; Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini, işlenmişse buna ilişkin bilgileri, Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını, Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme; Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 6698 sayılı Kanun ve sair mevzuat hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme haklarınız bulunmaktadır.

Haklarınıza ve Kanunun uygulanmasına ilişkin taleplerinizi ıslak imzalı şekilde “Bebek Mahallesi, Cevdetpaşa Caddesi, No:51/B, Beşiktaş/İstanbul” adresine noter kanalıyla veya şahsi başvurunuzla ya da güvenli elektronik imza veya mobil imzanızı kullanarak yahut veri kayıt sistemimizde kayıtlı elektronik posta adresinizi kullanarak info@luccastyle.com adresine iletebilirsiniz.

Mirap Turizm Gıda Mağazacılık İşletme ve Tic. A.Ş.

 

Loading...